>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1388 - دوره:9 - شماره:1


  tick  الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصادی ایران - صفحه:43-66

  tick  بررسی ارتباط بین صادرات ، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی - صفحه:239-262

  tick  بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران - صفحه:147-166

  tick  بررسی زمینه همکاریهای تجاری بین ایران و ترکیه در جهت انعقاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه - صفحه:97-118

  tick  تأثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران - صفحه:15-42

  tick  تازه های کتاب اقتصاد - صفحه:291-296

  tick  تحلیل تأثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی الکتریکی ( مطالعه موردی محدوده شرکت برق منطقه ای تهران ) - صفحه:263-290

  tick  تحلیل پوششی داده ها ، روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) - صفحه:205-238

  tick  رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریة مقداری پول ) - صفحه:67-96

  tick  شبیه سازی بازار سهام با توجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران - صفحه:167-204

  tick  گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی در آمد میان ایران و کشورهای خاورمیانه - صفحه:119-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved