>
Fa   |   Ar   |   En
   محاسبه اریب ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین کنندگان و تاثیر اندازه حجم نمونه بر آن  
   
نویسنده بانوئی علی اصغر ,ذبیحی زهرا ,مهاجری پریسا ,تبریزی الهام
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1394 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:95 -124
چکیده    بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده - ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده - ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده - ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده تولید لئونتیفی دارای اریب مثبت خواهند بود. هر چند یافته‌های مطالعات کابردی (که مشتمل بر رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان است)، نتیجه فوق را تایید می‌کنند، اما نشان می‌دهند که میزان این اریب، بسیار ناچیز است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در این مطالعه، رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان را در خصوص تجزیه و تحلیل تصادفی داده - ستانده و برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تبیین کرده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و رویکرد تدوین‌کنندگان به برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تولید و تاثیر اندازه نمونه بر آن خواهیم پرداخت. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که اولا به موازات افزایش حجم نمونه از میزان اریب ضرایب فزاینده کاسته می‌شود. دوما هر چه بر اندازه نمونه افزوده می‌شود، درصد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب فزاینده تولید با اریب مثبتی مواجه خواهند شد. سوما در اندازه‌های بزرگ نمونه، تمامی ضرایب فزاینده دارای اریب مثبت و معنی‌داری هستند که در راستای نتایج و یافته‌های مطالعات تحلیلی قرار دارد، هر چند که میزان این اریب بسیار کوچک است.
کلیدواژه تجزیه و تحلیل تصادفی داده-ستانده، ضرایب فزاینده داده-ستانده، فرض تکنولوژی محصول
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
   Investigating the Bias of Stochastic Multipliers of Production from the Complier’s Viewand the Effect of Sample Size on the Bias  
   
Authors tabrizi elham ,mohajeri parisa ,zabihi zahra
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved