>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت  
   
نویسنده حیدری حسن ,علی نژاد رقیه ,محسنی زنوزی سید جمال الدین ,جهانگیرزاده جواد
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1393 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:157 -183
چکیده    چکیدهاین پژوهش به بررسی تاثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (d-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (pstr) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می‌کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تاثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تاثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تاثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تاثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تاثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
کلیدواژه شاخص کنترل فساد ,رشد اقتصادی ,مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (Pstr )
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved