>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان ـ متغیر  
   
نویسنده حیدری حسن ,صالحیان صالحی نژاد زهرا ,فیضی سلیمان
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1393 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:67 -99
چکیده    چکیدهبا توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت‌آمیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان‌بندی صحیح اجرای این سیاست‌ها، در این مطالعه، تاثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا میزان واکنش تراز تجاری نسبت به تغییر در هر یک از متغیرهای یادشده با استفاده از روش پارامتر زمان ـ متغیر (tvp) و رهیافت فیلتر کالمن طی دوره زمانی 1389-1338 برآورد شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، ضرایب تراز تجاری به‌عنوان کشش‌های قیمتی و درآمدی در طول زمان از روند ثابتی برخوردار نیستند. تغییرات ساختاری مانند وقوع انقلاب اسلامی، جنگ، شوک‌های قیمتی نفت و سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از جمله عواملی هستند که ضرایب را تحت تاثیر قرار داده‌اند. با مقایسه روند نرخ ارز واقعی و کشش قیمتی تراز تجاری مشاهده می‌شود که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز واقعی طی سال‌های 1350-1347 و 1362-1356، کشش قیمتی تراز تجاری مثبت است و با کاهش نرخ ارز واقعی کشش قیمتی تراز منفی می‌شود.
کلیدواژه تراز تجاری ,نرخ ارز ,مدل پارامتر زمان ـ متغیر ,Trade Balance ,Exchange Rate ,Time Varying Parameter
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی s.feizi@urmia.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved