>
Fa   |   Ar   |   En
   پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی  
   
نویسنده رمضان زاده ولیس گلروز ,مومنی فرشاد
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1392 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:19 -51
چکیده    پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافیگلروز رمضان زاده ولیس*و فرشاد مومنی **1392/9/ 1392 تاریخ پذیرش: 17 /4/ تاریخ دریافت: 5پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی م یشود، در تضاداست. در این بین، اینکه چرا کشورهای د رحا لتوسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن ازبزر گترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهیسیاسی شد هاند، ب هعنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظوربا رویکردی توصیفی تحلیلی و بهر هگیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنیدر بین تصمی مگیرندگان و سیاس تگذاران این جوامع و آثار و عواقب زیا نبار آن و « کوت هنگری »همچنین راهکارهای برو نرفت از این آثار منفی پرداخت هایم و برای بررسی چگونگی پیدایش واستفاده کرد هایم. در مجموع، براساس « اقتصاد سیاسی » و « تبیین تاریخی » استمرار این عارضه از دودلایل ارایه شده مبتن یبر این دو تبیین، مه مترین و تاثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادییافت هایم. همچنین مورد ایران، ب هعنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی ده ههای 1350 و1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریش ههای تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده م یشودکه یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق م یکند. در این ارتباط در کنار دیگر گزین ههایپیشنهادی، اصلاح نظام بودج هریزی و مالیاتی، ب هعنوان راهکارهایی برای بهر هبرداری کارا ازدرآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.
کلیدواژه کوته نگری ,درآمدهای نفتی ,سرمایه ناکافی ,نهادگرایی ,اقتصاد سیاسی ,رانت جویی ,Shortsightedness ,Petroleum Incomes ,Insufficient Capital ,Institutionalism ,Political Economy ,Rent Seeking
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علا مه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی .farshad.momeni@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved