>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سقوط قیم تها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ  
   
نویسنده محمدی شاپور ,طبسی حامد
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:157 -182
چکیده    بررسی سقوط قیم تها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلکاسپ? شاپور محمدیو حامد طبسی ??1391/1/ 1390 تاریخ پذیرش: 23 /2/ تاریخ دریافت: 11چکیدهسقوط بازار سهام هم برای سرمایهگذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است . از آنجا که مدل های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیحفرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپکاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم . بااستفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به عنوانمتغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران رادر سالهای 1383 و 1387 ، بهطور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطیلوجستیک نشان می دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافتهاست..g12, g14, c01, c53 :jel طبقهبندیکلیدواژهها: سقوط بازار سهام، نظریه کاتاستروف، مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، تغییراتناگهانی، توزیع های دومدی.
کلیدواژه سقوط بازار سهام ,نظریه کاتاستروف ,مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف ,تغییرات ناگهانی ,توزیع های دومدی ,Stock Market Crashes ,Catastrophe Theory ,Stochastic Cusp Catastrophe Model ,Bimodal Distributions
آدرس دانشگاه تهران, استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی .tabasi.hamed@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved