>
Fa   |   Ar   |   En
   مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیشبینی Cpi شهر تهران  
   
نویسنده حسینی سید صفدر ,اسکندری پور علی
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:85 -100
چکیده    مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیشبینی? سید صفدر حسینیو علی اسکندری پور ??1391/1/ 1389 تاریخ پذیرش: 23 /12/ تاریخ دریافت: 10چکیدهبا استفاده از دادههای سری زمانی cpi این تحقیق برای پیشبینی شاخصصورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیشبینی الگوی میانگین متحرکو بسط الگوی میانگین متحرک (sarima) هم انباشته خودتوضیحی فصلیاست. دادههای سری زمانی در فاصله (arima) هم انباشته خودتوضیحیسال های 1381 تا 1388 مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرتهران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. این دادهها ابتدااز جنب ههای مختلف برای سازگاری با مدل مانند ریشه واحد فصلی مورد آزمونقرار گرفت. پس از برازش ، مدل از نظر آماری برای تمام ضرایب رگرسیونخودتوضیحی معمولی و میانگین متحرک معمولی در سطح 1 درصد معنادار شد وپس از تعیین الگوی برتر با استفاده از آن، پیشبینی مقادیر کوتاهمدت ماهیانهشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران و مقایسه آن با مقادیر واقعی1 درصد بوده که / نشان داد، خطای متوسط 68 (mape) صورت گرفت. شاخصبیانکننده قدرت پیشبینی بالای الگوی برازش شده است و نشان میدهد کهنتایج این الگو میتواند نقش مهمی را در بهینهسازی برنامههای کنترل تورم وکارایی سیاستهای پولی و مالی داشته باشد..c22, c32, c53 :jel طبقهبندیشاخص قیمت، تهران. ،sarima کلیدواژهها: الگوهای فصلی، ریشه واحد ماهیانه، الگویhosseini_safdar@yahoo.com . استاد گروه اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ?ali862007@gmail.com . دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
کلیدواژه الگوهای فصلی ,ریشه واحد ماهیانه ,الگوی Sarima ,شاخص قیمت ,تهران ,Seasonal Models ,Monthly Unit Root ,Sarima Model ,Price Index ,Tehran
آدرس دانشگاه تهران, استاد گروه اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی ali862007@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved