>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه یک رویکرد جدید برای رتبهبندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی  
   
نویسنده حاتمی شیرکوهی لقمان ,نظری شیرکوهی امیر ,صمدی هما ,نعمتی مهران
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:65 -84
چکیده    ارایه یک رویکرد جدید برای رتبهبندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از تحلیل پوششی داده های فازی???? و مهران نعمتی ??? هما صمدی ،?? امیرنظری شیرکوهی ،? لقمان حاتمی شیرکوهی1390/12/ 1390 تاریخ پذیرش: 6 /5/ تاریخ دریافت: 10چکیدهبورس، نهادی سازمان یافته است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازارسرمایه محسوب می شود. ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار و انتخاب نوع واحد تجاری، موضوعی مهم برای مدیران مالی و سرمایه-گذاران است، زیرا با یک ارزیابی جامع، میتوان ریسک سرمایهگذاری را تا حدقابل قبولی کاهش داد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و اولویتبندی شرکت-های سهامی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهها در شرایط عدم قطعیتاست. در راستای هدف، این پژوهش با استفاده از 10 شاخص تاثیرگذار بر ارزیابیعملکرد، 50 شرکت موجود در فهرست ارایه شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار50 شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران - سه ماهه چهارم سال » را با عنوانمورد بررسی قرار میدهد. نتایج این طرح نشان میدهد که روش تحلیل «1388پوششی داد ههای فازی، رویکرد مناسبی برای مدلسازی نوسانات و عدم قطعیت-های موجود در داد ههای سال های مالی مختلف و ارزیابی عملکرد شرکتها درشرایط عدم قطعیت شاخص های تاثیرگذار است..c02, b41, g11 :jel طبقهبندیکلیدواژهها: شاخص های رتبهبندی، تحلیل پوششی دادهها، ارزیابی عملکرد، منطق فازی ، بورس اوراق بهادار.. hatami@iauroudbar.ac.ir : مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار، پست الکترونیک ?.nazari.aminsh@gmail.com : دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، پست الکترونیکی ??کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده صنایع، واحد تهران جنوب، ???.homasamadi@gmail.com : پست الکترونیکی.mehran.nemati53@yahoo.com : مربی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار، پست الکترونیکی ????
کلیدواژه شاخص های رتبه بندی ,تحلیل پوششی داده ها ,ارزیابی عملکرد ,منطق فازی ,بورس اوراق بهادار ,Ranking Indices ,Data Envelopment Analysis ,Performance Assessment ,Stock Exchange ,Fuzzy Logic
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار, مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده صنایع، واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار, مربی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار, ایران
پست الکترونیکی .mehran.nemati53@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved