>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط رشد داراییها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده احمدپور احمد ,عظیمیان معز امیرحسین
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:27 -42
چکیده    بررسی ارتباط رشد داراییها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران?? و امیرحسین عظیمیان معز ? احمد احمدپور1390/12/ 1390 تاریخ پذیرش: 6 /7/ تاریخ دریافت: 3چکیدهبررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازدههمواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهشها نشان میدهند مدلهایچندعاملی نسبت به مدلهای تکعاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهامبرخوردار هستند. فاما و فرنچ ( 1993 ) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای تشریح بازده بازار ارایه کردند.این پژوهش قصد دارد با اضافه کردن یک متغیر جدید، یعنی رشد داراییها، بهمدل یادشده و تشکیل مدلی چهارعاملی، زمینه تحلیل و پیشبینی مناسبتر بازدهسهام را در بازار بورس اوراق بهادار تهران فراهم آورد. بدین منظور تاثیر رشدداراییها بر بازده سهام یکبار بهصورت مستقل و بار دیگر، در شرایط کنترل دو- متغیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در یک دوره دهساله ( 13881379 )، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها باحاکی از آن است که اگرچه رشد داراییها بهصورت eviews استفاده از نرمافزارمستقل تاثیر قابل اتکایی بر بازده سهام ندارد، اما در شرایطی که به مدل سهعاملیفاما و فرنچ اضافه شود، تاثیری منفی بر بازده سهام میگذارد..d53, g14 :jel طبقهبندیکلیدواژهها: بازده سهام، رشد داراییها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، بورس اوراق بهادار تهران.ahmadpour@umz.ac.ir . دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران ?دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
کلیدواژه بازده سهام ,رشد داراییها ,مدل سه عاملی فاما و فرنچ ,بورس اوراق بهادار تهران ,Stock Market Return ,Assets Growth ,Three Factors Fama And French Model ,Tehran Stock Exchange
آدرس دانشگاه مازندران, دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved