>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1391 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران - صفحه:183-200

  tick  اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه - صفحه:141-156

  tick  ارایه یک رویکرد جدید برای رتبهبندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی - صفحه:65-84

  tick  بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف سوییچینگ - صفحه:117-140

  tick  بررسی ارتباط رشد داراییها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:27-42

  tick  بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:101-116

  tick  بررسی سقوط قیم تها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ - صفحه:157-182

  tick  بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور - صفحه:43-64

  tick  تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسانپذیری تولید در ایران - صفحه:1-26

  tick  مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیشبینی Cpi شهر تهران - صفحه:85-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved