>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانکها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت  
   
نویسنده راعی رضا ,سروش ابوذر
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:131 -145
چکیده    اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بان کها با استفاده ازمدل های لوجیت و پروبیت? دکتر رضا راعیو ابوذر سروش ??تاریخ دریافت: 6 بهمن 1388 تاریخ پذیرش: 22 آذر 1390وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می شود.یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیست مهای اعتبارسنجی برایاعطای تسهیلات بانکی است. مدل های مورد استفاده در چنین سیست مهایی امکانپیش بینی کمی ریسک نکول وا مگیرندگان را فراهم می کنند. چندی است که باهمت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتیجامع برای فراهم کردن داده های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارش هایاعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارش هایاعتباری در نظام بانکی وجود دارد.در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی(کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقیبانک ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحتمدل ارایه شده را تایید کرد..c53, g32, g33 :jel طبقه بندیکلیدواژه ها: اعتبارسنجی مشتریان حقوقی، ریسک نکول، مدل لوجیت، مدل پروبیت.
کلیدواژه اعتبارسنجی مشتریان حقوقی ,ریسک نکول ,مدل لوجیت ,مدل پروبیت ,Validate Scoring ,Default Risk ,Logit Model ,Probit Model
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی asoroosh@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved