>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلی برای شناسایی صنایع برتر دربازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره Topsis: با تاکید بر فرآیند توسعه صنعتی  
   
نویسنده جمالی علی ,ابراهیمی عباس ,افخمی عادل
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1391 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:47 -71
چکیده    مدلی برای شناسایی صنایع برتر دربازار سرمایه ایران با استفاده از روشبا تاکید بر فرآیند توسعه صنعتی : topsis تصمیم گیری چندمعیارهعلی جمالی*، عباس ابراهیمی** و عادل افخمی***تاریخ دریافت: 4 خرداد 1389 تاریخ پذیرش: 22 آذر 1390در چند سال گذشته با توجه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست هایدولت برای پررنگ تر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، خیلعظیم شرکت ها در زمینه های مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورساوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار های موجود در بورس اوراقبهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از حدود 15 صنعت به حدود 40صنعت افزایش یافته است). این صنایع به طور قطع نقش تعیین کنند های در افزایشصادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه کشور دارند. تصمیم گیری درمورد اینکه کدام یک از صنایع با توجه به وضعیت کشور برای افزایش صادراتغیرنفتی دارای مزیت نسبی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو،تحقیقی به منظور ارزیابی عملکرد مالی گذشته این شرکت ها و وضعیت رقابت پذیریآنها صورت گرفت. در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفیندال و دو فیلتردیگر، به انتخاب صنایعی اقدام می شود که از حداقل شرایط لازم برای ارتقا وبهبود برخوردار باشند. در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص های مناسب با استفادهاز روش های تصمیم گیری چندمعیاره صنایع برتر از نظر این شاخ صها رتبه بندیمی شوند و در نهایت، کاربردها و موارد استفاده مفید نتایج حاصل از این تحقیقتشریح می شود. ضمن اینکه این رویه به عنوان مدلی برای ارزیابی های آتی بااستفاده از شاخص های متنوع دیگر، معرفی می شود.g11 :jel طبقه بندیکلید واژه ها: صنایع، مدل های برنامه ریزی چندمعیاره، رقابت پذیری، شاخص های مالی.-1 مقدمهalijam2006@yahoo.com : * کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، پست الکترونیکیebrahimiaab@gmail.com : ** دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، پست الکترونیکیadel.afkhami@gmail.com ، *** عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهرم
کلیدواژه صنایع ,مدل های برنامه ریزی چندمعیاره ,رقابت پذیری ,شاخص های مالی ,Industries ,Mcdm ,Competitiveness ,Financial Ratio
آدرس دانشگاه شاهد, کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهرم, ایران
پست الکترونیکی adel.afkhami@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved