>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1391 - دوره:12 - شماره:1


  tick  آیا سیاستهای غیرقیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانکها در نظام بانکی ایران داشته اند؟ - صفحه:235-258

  tick  اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها (با تاکید بر نرخ تعرفه) - صفحه:147-173

  tick  اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانکها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت - صفحه:131-145

  tick  بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:99-130

  tick  برآورد و پی شبینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل - صفحه:259-289

  tick  بررسی مدل ها و استراتژیهای نوین تامین مالی شرکتهای تعاونی در اقتصاد ایران - صفحه:73-98

  tick  تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت - صفحه:175-198

  tick  تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک - صفحه:25-45

  tick  طراحی مدل اعتبارسنجی و پی شبینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو) - صفحه:213-234

  tick  عوامل موثر بر هزینه تولیدی تور م زدایی در کشورهای درحال توسعه - صفحه:1-24

  tick  مدلی برای شناسایی صنایع برتر دربازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره Topsis: با تاکید بر فرآیند توسعه صنعتی - صفحه:47-71

  tick  نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان - صفحه:199-212
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved