>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (Wavelet)  
   
نویسنده تهرانی رضا ,محمدی شاپور ,محمدعلی زاده آرش
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1390 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:225 -244
چکیده    این مقاله بیان جدیدی از فرضیه فیشر را ارایه می‌دهد که بیانگر ارتباط مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم می‌باشد. رویکرد جدید بر اساس روش چند مقیاسی موجک می‌باشد که سریهای زمانی را در مقیاس های متفاوت تجزیه می‌کند. بر این اساس سری های زمانی مورد مطالعه در سه سطح جزییات و یک سطح هموار موجک تجزیه شده اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباطی مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم در افق دوماهه و افق هشتماهه وجود دارد، در حالی که رابطه‌ای منفی در افق چهارماهه نشان داده می‌شود. همچنین در افق یک‌ماهه رابطه معنی داری دیده نمی شود. این مطلب نشان گر این است که نتایج بازده اسمی، حمایت کننده فرضیه فیشر برای دارایی های ریسکی در دامنه d2 و s3 موجک می‌باشد، در حالیکه بازده سهام در مقیاس های زمانی یک‌ماهه و چهار ماهه در برابر تورم مصونیت ایجاد نمی کند.
کلیدواژه بازده سهام ,تورم ,آنالیز موجک ,همبستگی ,فرضیه فیشر
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران , ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران , ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران , ایران
پست الکترونیکی arash_mohamadalizadeh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved