>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات شوکهای اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران  
   
نویسنده خنجری سمیه ,همایونی فر مسعود
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1390 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:97 -110
چکیده    در این پژوهش اثر شوکهای اسمی(عرضه پول) بر دستمزدهای واقعی در بخش صنعت ایران برای سالهای 1387- 1360 مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مورد نظر در این پژوهش الگوی خود بازگشت برداری var است. با توجه به نتایج آزمون یوهانسن وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان متغیرها در بخش صنعت ایران تایید میشود. پس از برآورد این الگو میتوان با استفاده از پویایی موجود در آن و با محاسبه تابع واکنش ضربه‌ای متغیرهای دستمزد واقعی بخش صنعت و تولید ناخالص ملی را به شوکهای وارد شده از جانب متغیر عرضه پول بررسی کرد. بر اساس نتایج بدست آمده واکنش دستمزدهای واقعی منفی و واکنش تولید ناخالص ملی مثبت است. نتایج نشان داد دستمزدها در بخش صنعت انعطاف ناپذیر می‌باشند.
کلیدواژه دستمزد واقعی ,الگوی Var ,آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن ,شوک‌های اسمی ,چسبندگی
آدرس دانشگاه زابل, دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیارگروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی homayounifar@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved