>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1390 - دوره:11 - شماره:2


  tick  ارتباط بین شاخص توزیع درآمد و شاخص سلامت در ایران - صفحه:137-158

  tick  بررسی اثرات شوکهای اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران - صفحه:97-110

  tick  بررسی تاثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران - صفحه:31-50

  tick  بررسی دقت مدل‌های ارزشیابی نسبی قیمت به سود و قیمت به ارزش دفتری در پیشبینی قیمت عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385-1380 - صفحه:245-266

  tick  بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (Wavelet) - صفحه:225-244

  tick  بررسی رابطه علّی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی) - صفحه:111-135

  tick  بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش داده‌های تابلویی(طی سال های1370 تا 1385) - صفحه:201-224

  tick  بررسی موانع عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایهگذاران خارجی - صفحه:181-200

  tick  رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران - صفحه:13-30

  tick  رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر دادههای پانلی - صفحه:159-180

  tick  ساختار صنعت و بهره‌وری نیروی ‌کار در صنایع تولیدی ایران - صفحه:71-95

  tick  هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران: بررسی پیش شرط‌ها با توجه به مکانیزم اشاعه پولی - صفحه:51-70
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved