>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی  
   
نویسنده شهبازی حبیب ,مرادی مخلص حسین
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1398 - دوره : 19 - شماره : 72 - صفحه:205 -236
چکیده    در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه ‌انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه ‌انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می‌شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش‌های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش‌های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های بودجه‌ای، میزان سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه‌کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه ‌انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک‌پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش‌ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می‌شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 1.141 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک‌گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک‌پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می‌شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه ‌انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک‌پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 1.141 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 13.7 درصد از رشد 3.8 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.
کلیدواژه سرمایه‌گذاری، سرمایه ‌انسانی، آموزش و پرورش، رشد اقتصادی، ریسک‌پذیری
آدرس دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی, ایران, دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی, ایران
پست الکترونیکی hmmkh2000@yahoo.com
 
   Application of Different Scenarios of RiskTaking and Economies of Scale in Primary Education on Human Capital Development and Economic Growth  
   
Authors Shahbazi Habib ,Moradimokhles Hossein
Abstract    In economic growth and development literature, the role of human capital and its development is always considered with great importance. One of the most important types of education in human capital creation is primary (elementary and secondary) education, which is invested by public sector and since primary education has comprehensive role for society, it is also referred to as general education. Therefore, the role and contribution of public education on GDP and economic growth is one of the fundamental questions for economists in the field of education. There are always many questions about general education. For example, given the budgetary constraints, how much investment should be made in the field of public education? What is the impact of investment and budget allocation to this sector on economic growth? Does spending in public education has led to development of human capital? Do the educational conditions i.e. economies of scale in education and society conditions i.e. risktaking of individuals affect the impact of general education on human development? These questions are addressed in this paper, with the focus on the effects of different risktaking scenarios and economies of scale in education on human capital development and economic growth. In this research, we have further developed Teles and Andrade (2008) model to examines the contribution of government public expenditure on primary and secondary education (Ministry of Education) on economic growth in Iran based on various risktaking and economies of scale in educational scenarios for year 2016. Based on our results, the average contribution of general education on economic growth was 1.141 percentage points with different exact values in different riskaversion scenarios. But with decreasing risk aversion, primary education contribution on economic growth will increase. In different situations, the effect of general education on economic growth has always been positive but when there is a decreeing return on human capital in national production, there is a negative contribution for risky people. A 1.141 percentage point of primary education contribution to economic growth indicate that 13.7 percent of economic growth in year 2016 (3.8 percent) was the result of investing in primary (elementary and secondary) education.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved