>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1390 - دوره:11 - شماره:3


  tick  آزمون الگوی جاذبه در مورد ایران و یک مجموعه منتخب از شرکای تجاری (کشورهای صادرکننده نفت) - صفحه:187-212

  tick  برآورد اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چندگانه - علل چندگانه - صفحه:65-90

  tick  برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران - صفحه:39-64

  tick  برآورد درآمد مالیاتی ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران - صفحه:141-159

  tick  بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب - صفحه:161-185

  tick  بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی - صفحه:13-37

  tick  بررسی نااطمینانی اثر بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با رویکرد متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی (Bace) - صفحه:213-247

  tick  بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی (Dea-Ahp) در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات در شهر تهران - صفحه:249-276

  tick  تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان های کشور - صفحه:303-323

  tick  رویکرد منطق فازی برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی در ایران - صفحه:91-113

  tick  سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیرنفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا غیرمرتبط (Sur) - صفحه:277-301

  tick  مدلسازی غیرخطی و پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی - صفحه:115-139
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved