>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1389 - دوره:10 - شماره:4


  tick  آزمون نظریه هکشر اوهلین در مورد صادرات و واردات چین - صفحه:83-103

  tick  اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال تـوسعه - صفحه:39-57

  tick  اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) - صفحه:139-174

  tick  بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا - صفحه:299-327

  tick  بررسی رابطه آزادسازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا - صفحه:15-37

  tick  بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:231-253

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محـدودیـت ارزی - صفحه:59-82

  tick  تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف - صفحه:175-206

  tick  تحلیل رفتاری شکل گیری حباب قیمت در بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387-1376) - صفحه:273-297

  tick  تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام - صفحه:207-229

  tick  معرفی و برآورد دو شاخص جدید نابرابری توزیع درآمد برای ایران: جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی - صفحه:105-138

  tick  همبستگی بین نسبت ارزش افـزوده اقتصادی (Eva) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار (Mva)به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:255-271
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved