>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1389 - دوره:10 - شماره:2


  tick  آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی Vecm) - صفحه:45-69

  tick  اثر باز توزیع در آمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده - صفحه:167-192

  tick  ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران % برخی ملاحظات نهادی - صفحه:193-215

  tick  تأثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی بر جایگزینی یورو و دلار: مطالعه کشورهای ایران عربستان ترکیه روسیه - صفحه:15-43

  tick  تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدل P - صفحه:115-138

  tick  تحلیل بازار شکر در ایران - صفحه:327-338

  tick  تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله : مطالعه موردی کشورهای Oecd - صفحه:95-113

  tick  تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی Ardl: مطالعه موردی استان تهران - صفحه:295-325

  tick  تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی - صفحه:217-240

  tick  تحلیل پتانسیل تجاری بین ایران و کشورهای منتخب در منطقه با تأکید بر چارچوب موافقتنامه های تجاری منطقه ای (Rtas) - صفحه:71-93

  tick  عوامل تعیین کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری : مطالعه موردی تهران - صفحه:267-293

  tick  عوامل مؤثر بر اندازه گیری بهره وری عوامل تولید : مطالعه موردی در شرکت کربن ایران - صفحه:241-266

  tick  محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات امور مالیاتی استان های مختلف کشور : روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:139-165
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved