>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران  
   
نویسنده طاهرپور جواد ,محمدی تیمور ,فردی رضا
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1397 - دوره : 18 - شماره : 69 - صفحه:133 -162
چکیده    ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت می‌گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی‌شود و می‌تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی (ardl) بهره جسته است. نتایج نشان می‌دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده‌ است که نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به gdp) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه توسعه مالی، مانده تسهیلات بانکی، بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، الگوی خودهمبسته با وقفه توزیعی (Ardl)
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی reza_fardi@yahoo.com
 
   The Role of Distribution of Loans and Credits by Banks on Economic Growth in Iran  
   
Authors taherpoor javad ,fardi reza ,mohammadi teymor
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved