>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:69


  tick  ارزیابی یکپارچگی فروش محصولات صنعت پتروشیمی کشور در قالب یک بازی کوانتومی - صفحه:1-41

  tick  انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگولاتوری آن از طریق قرارداد «تضمین عرضه» - صفحه:43-67

  tick  بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تبدیل موجک - صفحه:307-334

  tick  بررسی اثرات بازبودن تجارت بر رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای کشورهای ملحق شده به سازمان تجارت جهانی: رویکرد پانل دیتای پویا - صفحه:69-105

  tick  تعیین کارمزد شرکت‌های توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورده‌های نفتی کشور - صفحه:227-274

  tick  رابطه جهانی شدن و بیمه‌های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ - صفحه:163-191

  tick  رابطه رشد درآمد سرانه، اعتبارات دریافتی خانوار و نابرابری درآمدی، مورد مطالعه: استا‌ن‌های ایران - صفحه:107-132

  tick  شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی - صفحه:275-306

  tick  عقلانیت و آشفتگی در برنامه‌ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت - صفحه:193-225

  tick  نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران - صفحه:133-162
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved