>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1388 - دوره:9 - شماره:3


  tick  اندازه گیری شاخصهای فقر بر اساس عملکرد تغذیه ای خانوارهای ایرانی - صفحه:205-231

  tick  بررسی اثر سیاست حمایتی دولت بر سطح زیر کشت و تولید گندم در استان فارس - صفحه:289-307

  tick  بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1345-1386 - صفحه:43-63

  tick  بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقق شرط مارشال لرنر در ایران) - صفحه:15-41

  tick  بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی - صفحه:91-112

  tick  بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس - صفحه:233-264

  tick  تازه های کتاب اقتصاد - صفحه:309-316

  tick  تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران - صفحه:135-156

  tick  درآمدی بر روشهای اقتصادی مدیریت بار الکتریکی: رهیافت خود جیره بندی - صفحه:265-287

  tick  شناسایی نقاط چرخش دورانهای اقتصادی ایران در یک زمان واقعی - صفحه:65-89

  tick  عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران - صفحه:157-172

  tick  مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی معیارهای ریسک مدل قیمت گذاری آربیتراژ - صفحه:113-133

  tick  پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران - صفحه:173-204
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved