>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:67


  tick  آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی - صفحه:67-91

  tick  ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران - صفحه:35-65

  tick  اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد - صفحه:221-252

  tick  برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (Um) - صفحه:1-34

  tick  تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان - صفحه:253-290

  tick  تسهیل جابه‌جایی نیروی انسانی در سازمان‌های پیچیده: کاربردی از نظریه طراحی بازار - صفحه:291-314

  tick  عقلانیت و اخلاق؛ نقطه کانونی تعامل بانکداری ایران با بانکداری بین‌الملل - صفحه:93-146

  tick  محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل Tvpfavar - صفحه:315-341

  tick  مقایسه آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران - صفحه:189-219

  tick  یک تبیین اقتصادی - فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده از منظر نظریه عدالت رالز - صفحه:147-188
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved