>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:4


  tick  تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه‌اندازی سیستم Caes در بازار برق نوسانی - ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) - صفحه:1-24

  tick  بررسی شیوه حفاظت محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه - صفحه:25-40

  tick  برآورد مساحت سرانه حیوان خانه در دانشگاه ها جهت امور آموزشی و پژوهشی - صفحه:41-46

  tick  شناسایی دیاتومه های جنس Diatoma De Candolle و بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر پراکنش آن‌ ها - صفحه:47-56

  tick  استفاده از روش Electre در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی - صفحه:57-72

  tick  امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست ‌محیطی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی در ایران - صفحه:73-88

  tick  مقایسه قابلیت‌های مدل اکولوژیکی ایران و فائو در برآورد توان اکولوژیکی اراضی برای کاربری مرتع‌داری (مطالعه موردی منطقه میداوود در شرق استان خوزستان) - صفحه:89-102

  tick  بررسی کارایی مدل Qual2k_W در خودپالایی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون در بازه زرگان - کوت‌امیر) - صفحه:103-122

  tick  برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج) - صفحه:123-136

  tick  بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت - صفحه:137-144

  tick  الگوی پراکنش مکانی برخی فلزات سنگین (Fe، Mn، Ni، Cr، Co، Pb، Zn، Cu و Cd) در اراضی مرکزی استان زنجان - صفحه:145-162

  tick  بررسی توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط زیست - صفحه:163-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved