>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1387 - دوره: - شماره:36


  tick  امکان سنجی جذب Mtbe از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده - صفحه:1-10

  tick  بررسی میزان تجمع تری بوتیل تین کلراید در ماهی اسکات (Scatophagus Argus) - صفحه:11-18

  tick  رنگزدایی رنگ Reactive Black 5توسط سویه های بومی جداسازی کارخانجات نساجی در تهران - صفحه:19-28

  tick  مقایسه شاخص های Igeo، Ef در برآورد شدت آلودگی های زیست محیطی رودخانه شیرود به منظور حفظ معیارهای توسعه پایدار - صفحه:29-40

  tick  حذف فلزات از پساب ها با استفاده مجدد از یک دوریز، مثال موردی حذف املاح کادمیوم با استفاده از خاک رنگبر صنایع روغن نباتی - صفحه:41-46

  tick  بررسی هزینه اجتماعی So2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی - صفحه:47-58

  tick  جداسازی یک باکتری با مقاومت دو جانبه بسیار بالا نسبت به اکسی آنیون های سمی تلوریت و گرومات از پساب صنایع دارای کاربرد ویژه در پاکسازی زیستی، سویه Kwt2 - صفحه:59-74

  tick  مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری - صفحه:75-90

  tick  ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از میدان های مغناطیسی و الکتریکی پایانه های نمایشگر تصویری در کاربران این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:91-102

  tick  بررسی بنیادهای فرهنگی محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام) - صفحه:103-112

  tick  اثر گرادیان دمایی و اینرسی سیال بر جریان آکوستیکی در یک موج ایستا و کاربرد آن در موتورها و یخچال های ترموآکوستیک - صفحه:113-126

  tick  شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود - صفحه:127-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved