>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1386 - دوره: - شماره:35


  tick  مدل سازی تاثیر تغییر Ph در انتقال فلزات سنگین (نیکل و کادمیوم) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی در خلیج فارس (خورموسی) - صفحه:1-14

  tick  بررسی پیامدهای اقتصادی-زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی - صفحه:15-30

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه - صفحه:31-46

  tick  اندازه گیری و مدل سازی تراز معادل صدا (Leq) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی (مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی) - صفحه:47-56

  tick  فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت - صفحه:57-72

  tick  ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند - صفحه:73-86

  tick  جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فلوتاسیون تفریقی سرب و روی کارخانه تغلیظ لکان - صفحه:87-94

  tick  بررسی قوانین و مقررات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی - صفحه:95-110

  tick  بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی - صفحه:111-116

  tick  بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار در خزر در سواحل ایرانی دریای خزر - صفحه:117-128

  tick  تنوع، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سالهای قبل - صفحه:129-138

  tick  بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی (Eretmochelys Imbricate Bissa) در سواحل جزیره قشم - صفحه:139-148

  tick  بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد - صفحه:149-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved