>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1385 - دوره: - شماره:28


  tick  اثر افزودن سیمان بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی غیر اشباع خاک رس منطقه کهریزک ( مورد استفاده در لایه پوشش نهایی مدفن پسماندهای شهری) - صفحه:1-11

  tick  جداسازی میکروارگانیسم های حذف کننده کادمیم از سواحل غرب بندرعباس - صفحه:12-24

  tick  بررسی اثر نیکل بر پارامترهای رشد و میزان کلروفیل در دو نوع کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:25-34

  tick  حذف فلزات سنگین (Cr(Vi), Pb(Ii), Cd(Ii)) از محلولهای آبی، توسط کربن اکتیو تهیه شده از ضایعات کشاورزی ( سبوس برنج، سبوس گندم، کاه) - صفحه:35-45

  tick  اندازه گیری باقیمانده سموم متداول مصرفی ( اندوسولفان و فوزالون) در کنترل سوسک کلرادوی سیب زمینی - صفحه:46-54

  tick  تحلیل و بررسی اثرات ترافیکی و زیست محیطی چراغ های هوشمند و چراغهای غیرهوشمند در تقاطع ها - صفحه:55-68

  tick  تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور - صفحه:69-79

  tick  ابزارهای اقتصادی بالقوه جهت کنترل آلودگی های زیست محیطی کشور و لزوم تنوع و پایداری منابع مرتبط با آن - صفحه:80-90

  tick  بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر زنجان از نظر خورندگی و تشکیل رسوب - صفحه:91-97

  tick  بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیردانشگاهی شهر رشت - صفحه:98-106

  tick  کاربرد تجارت الکترونیک در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ( نوشتار تحلیلی) - صفحه:107-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved