>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1385 - دوره: - شماره:29


  tick  بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور - صفحه:1-6

  tick  تحلیل و ارزیابی اثرگذاری سیستم توربوشارژ بر مصرف سوخت و میزان آلاینده های خروجی اتوبوس های گاز سوز نمونه منتخب «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران» - صفحه:7-24

  tick  ارزیابی زیست محیطی سیاستهای استراتژیک توسعه صنعتی ایران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (Swot) - صفحه:25-38

  tick  بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن - صفحه:39-46

  tick  مدل سازی نشت هیدروکربنهای نفتی در منابع خاک آبهای زیرزمینی - صفحه:47-58

  tick  ارزیابی وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر بم پس از زلزله - صفحه:59-68

  tick  کمینه سازی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال با بهینه سازی پارامترهای تصفیه - صفحه:69-78

  tick  پروتکل کیوتو، رهیافت ها و چالش ها - صفحه:79-94

  tick  بررسی تاثیرات روشهای بهینه سازی انرژی بر گازهای آلاینده خروجی از کوره - صفحه:95-100

  tick  فون باکتریهای گرم مثبت تجزیه کننده فنانترن از آبهای بنادر امیرآباد و نوشهر و مقایسه آنها از نظر اصلاح زیستی - صفحه:101-108

  tick  شناسایی باکتری های مولد بیوسورفاکتانت و کاربرد آنها در حذف آلاینده های نفتی - صفحه:109-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved