>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1385 - دوره: - شماره:30


  tick  تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران - صفحه:1-10

  tick  شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی - صفحه:11-20

  tick  مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی - صفحه:21-28

  tick  بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استانداردسازی آن - صفحه:29-34

  tick  برآورد هزینه خارجی بخش جاده ای کشور بر محیط زیست اجتماعی ( با تاکید بر تصادفات جاده ای) - صفحه:35-42

  tick  بررسی غلظت و منشا عناصر سنگین در رسوبات بستر رودخانه شیرود - صفحه:43-52

  tick  بررسی اثرات حمل و نقل جاده ای و ریلی بر حیات وحش جانوری و ارائه رهنودهای لازم - صفحه:53-60

  tick  تعیین ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر (T.C.M) - صفحه:61-70

  tick  بهره گیری از کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی (Epsoo) در جهت حل مشکلات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی در دریای خزر - صفحه:71-78

  tick  ارزیابی فنی و اقتصادی احداث توربین های کوچک برق بادی در بروجرد - صفحه:79-92

  tick  بررسی قابلیت صدف دو کفه ای Anodonta Cygneaدر تصفیه بیولوژیمی فاضلاب شهری ( در سیستم باز) - صفحه:93-114

  tick  بررسی مقایسه ای نحوه نگرش زیست محیطی دانشجویان متوسطه ایران و هند - صفحه:115-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved