>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:4


  tick  حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده - صفحه:1-13

  tick  تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا ناشی از اثرات اقلیمی ریزگردها و توفان های گردو غبار در مناطق جنوبی استان همدان - صفحه:15-33

  tick  ارزیابی دلایل بی‌توجهی و غفلت کشاورزان از عوارض سوء مصرف کودهای شیمیایی (به‌ویژه کود ازته) به‌روش بحث متمرکز گروهی - صفحه:35-47

  tick  بررسی ساختار توده‌های انارشیطان (Tecomella Undulata R.) در استان بوشهر - صفحه:49-65

  tick  پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites Australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه - صفحه:67-79

  tick  به‌کارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی - صفحه:81-93

  tick  شناسایی و تعیین عوامل اصلی در میزان اثرات زیست‌محیطی محصول سبز با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین) - صفحه:95-113

  tick  تحلیل سلسله مراتبی(Ahp) توان اراضی جهت مسیریابی مناسب جاده‌جنگلی با توجه به ملاحظات زیست محیطی (مطالعه موردی: سری دلاکخیل) - صفحه:115-131

  tick  ارزیابی تناسب اراضی بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا به کمک مدل فازی و Ahp در استان کردستان - صفحه:133-150

  tick  بررسی تولید کمپوست از زباله شهری با استفاده از بیوراکتور بستر جامد (مطالعه موردی: آمل) - صفحه:151-162

  tick  جایگاه کم آبیاری در مصالحه اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس - صفحه:163-177

  tick  تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی قوت ها و ضعف ها در آموزش عالی - صفحه:179-192

  tick  مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella Subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران - صفحه:193-207

  tick  عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط‌های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) - صفحه:209-218

  tick  بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران) - صفحه:219-236
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved