>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان   
سال:1384 - دوره: - شماره:41


  tick  تفسیر و تاویل نخستین داستان مثنوی - صفحه:1-44

  tick  بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث - صفحه:45-72

  tick  معماری خیال در مجموعه آتش نی - صفحه:73-94

  tick  همراه شدن دیگر زیباییهای بلاغی با تشبیه در شعر صائب - صفحه:95-120

  tick  فراتر از ایهام - صفحه:121-142

  tick  لعل بیان حافظ - صفحه:143-166

  tick  بازتاب پدیده اعتیاد در شعر صائب - صفحه:167-184

  tick  نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصداقهای آن در ترجمه های ادبی - صفحه:185-204

  tick  شرح شیخ آذری بر حورائیه ابوسعید ابوالخیر - صفحه:205-228

  tick  نگرشی نو به زبان و شعر جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی - صفحه:229-250

  tick  لکه ابر عابر آفاق نومیدی ( نگاهی به شعر اخوان با تکیه بر تاثیر کودتای 28 مرداد 1332) - صفحه:251-276

  tick  نگاهی دوباره به جایگاه زن در ادبیات با تاملی بر روایت نظامی و فردوسی از داستان خسرو شیرین - صفحه:277-308

  tick  تحلیل نمادهای ماه در باورهای عامیانه ملل مختلف به استناد ابیاتی از شاعران بزرگ پارسی گوی - صفحه:309-324

  tick  نگاهی به تفسیر سوره یوسف یا یوسف نامه اثر پیرجمالی اردستانی اصفهانی - صفحه:325-342
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved