>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:1


  tick  کلونینگ و بیان ژن آنزیم پنی سیلین آسیلاز از باکتری Arthrobacterviscosus در Escherichia Coli - صفحه:1-11

  tick  جداسازی میکروارگانیسم های تبدیل کننده -Bپینن به -Aپینن از گیاه باریجه و صمغ آن - صفحه:12-23

  tick  شناسایی وتعیین خصوصیات باکتریهای نمک دوست تولید کننده آنزیمهای هیدرولتیک جدا شده از دریاچه نمک آران و بیدگل - صفحه:24-45

  tick  جداسازی و شناسائی مخمرهای تولید کننده اتانول از قند دی-زایلوز - صفحه:46-52

  tick  کلون کردن ژن کیتیناز 42 (Chit42) از جدایه Trichoderma Atroviride Ptcc5220 و مطالعه ساختار آن - صفحه:53-61

  tick  بررسی ترکیبات اسانس، فعالیت آنزیم منتون ردوکتاز و فعالیت ضد میکروبی گونه Mentha Piperita در دو مرحله از رشد - صفحه:62-70

  tick  بررسی متابولیت های تولید شده توسط چند باکتری آنتاگونیست و تأثیر آنها بر روی دو جدایه قارچ بیماریزای گیاهی Rhizoctonia Solani - صفحه:71-84

  tick  مطالعة فعالیت آپوپتوزیس پروتئین هیبرید (Ai-Gmcsf) بر روی رده های مختلف سلولی دارای گیرنده Gmcsf - صفحه:85-94

  tick  خالص سازی جلبکهای تک سلولی Isochrysis Sp. و Nannochloropsis Sp با استفاده از غلظتهای مختلف نمک و شدتهای روشنایی مختلف - صفحه:95-102

  tick  مقایسه کشت کرم توبی فکس (Tubifex Tubifex) در بستر کاهو و کود گاوی - صفحه:103-110

  tick  مقایسه روند تکامل تخمدان ماهیان تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss در طول سال دوم پرورش - صفحه:111-123

  tick  مطالعه فرا ساختار و عمل غدد سبز در خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus - صفحه:124-136

  tick  تأثیر تزریق مرکزی Oxyntomodulin بر گیرنده های Glp-Ir در تنه مغز مرغان گوشتی - صفحه:137-142

  tick  بررسی تأثیرات دراز مدت تغییرات Ph آب بر شاخصهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.) - صفحه:143-150

  tick  بررسی و تفکیک کلن های صنوبر تبریزی (Populus Nigra L) شمال استان لرستان - صفحه:151-160

  tick  بررسی تندش، نفوذ و گسترش Alternaria Alternata عامل بیماریهای لکه قهوه ای و پوسیدگی سیاه در برگ و میوه مرکبات شمال ایران - صفحه:161-169

  tick  اثر سمیت دو عنصر نیکل و روی بر رشد و انباشت این عناصر در شش گونه از فلور آذربایجان - صفحه:170-182

  tick  مقایسه شاخصهای تنوع گونه های چوبی در ارتباط با مشخصه های توده های طبیعی پایین بند چالوس - صفحه:183-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved