>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:5


  tick  بررسی گیاه Ribes Khorasanicum گونه اندمیک شمال خراسان از نظر اکولوژی جمعیت - صفحه:748-759

  tick  تأثیر گیاه پرستار و جهت جغرافیایی بر زنده مانی و رشد نهالهای ارس (Juniperus Excelsa) در جنگلهای هزار مسجد - صفحه:760-768

  tick  تأثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار Glomus Intraradices بر روی تنش اکسیداتیو و برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی در گیاه گندم رقم آذر2 - صفحه:769-783

  tick  مطالعه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونهای دریاچه زاینده رود - صفحه:784-795

  tick  بررسی اثر پرتو ماوراء بنفش بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی دو رقم گندم تحت تنش شوری - صفحه:796-805

  tick  مقایسه کارایی نشانگرهای فلوریستیکی، فیتوشیمیایی و مولکولی در تعیین تنوع جمعیتهای گندم بوئتیکوم (Triticum Boeoticum ) در ایران - صفحه:806-818

  tick  اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف اثرات باندهای مختلف پرتو فرابنفش بر جوانه زنی و سایر پارامترهای رشد گیاه فلفل (Capsicum Annuum L.) - صفحه:819-828

  tick  بررسی اثر برخی مواد رقیق کننده بر افزایش میزان حرکت اسپرم فیل ماهی Huso Huso (Linnaeus, 1758) - صفحه:829-836

  tick  اثر نیتریک اکساید در ناحیه Ca3 هیپوکمپ بر یادگیری و حافظه فضائی موشهای صحرایی نر وابسته به مورفین - صفحه:837-848

  tick  تنوع ژنتیکی ماهی سیم (Abramis Brama Orientalis, Berg 1905) در تالاب انزلی، سواحل جنوبی (ایران) و جنوب غربی دریای خزر (جمهوری آذربایجان) - صفحه:849-856

  tick  ارزیابی عملکرد دودمانهای کرم ابریشم در شرایط بروز بیماری موسکاردین سفید - صفحه:857-866

  tick  اثر تماسی جوونوئید، پیری پروکسیفن، بر ساختار بافتی اندامهای تناسلی داخلی سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella Germanica - صفحه:867-876

  tick  ارتباط بین قابلیت اتصال اسپرم به اسید هیالورونیک با پارامترهای اسپرمی انسان - صفحه:877-884

  tick  بررسی پلی مورفیسم 844ins68 ژن سیستاتیونین بتاسنتاز چرخه اسید فولیک بعنوان ریسک فاکتور مادری بروز سندرم داون در ایران - صفحه:885-890

  tick  بررسی رشد، تنفس و تشکیل بیوفیلم در مخمرTrichosporon Sp. مصرف کننده دی بنزوتیوفن با روش میکروتیتر پلیت - صفحه:891-899

  tick  شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک تایپ Q بوسیله Pcr - صفحه:900-908

  tick  تولید و بهینه سازی آنزیم لیپاز خارج سلولی در یک باکتری نمک دوست نسبی بومی ایران Salinivibrio Sp. Zg13-2 - صفحه:909-917

  tick  بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان - صفحه:918-930
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved