>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:1


  tick  اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگهای آزو توسط باکتریهای نمک دوست و تحمل پذیر نمک - صفحه:5-15

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی گروه Agi-Ha قارچ Rhizoctonia Solani جداشده از گیاه برنج با استفاده از مارکر پکتیک زایموگرام - صفحه:17-23

  tick  بکارگیری دائمی ماگنای (Daphnia Magna) غنی شده با باسیلوسهای پروبیوتیکی و تاثیر آنها بر رشد لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:24-35

  tick  بررسی رابطه بین هیدروفوبیسیته سطح سلولی و تولید بیوسورفکتانت در باکتریهای تجزیه کننده نفت خام - صفحه:36-45

  tick  بررسی فراوانی و بیوماس پیکانیان در سواحل استان خوزستان (خلیج فارس) - صفحه:46-51

  tick  تاثیر پرتو Uv-C بر روی رشد و برخی از فاکتورهای ریخت شناسی و فیزیولوژیک در گیاهان گندم همزیست با سه گونه از قارچهای میکوریز - صفحه:52-63

  tick  بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و آنالیز ژن Meca در میان سویه های Staphylococcus Aureus جداشده از مراکز درمانی و آزمایشگاههای شهر تهران - صفحه:64-73

  tick  مقایسه میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتریهای Sinorhizobium مقاوم و حساس به شوری - صفحه:75-82

  tick  شناسایی هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس نمونیا با استفاده از Multiplex Pcr - صفحه:83-93

  tick  جداسازی، غربالگری و بررسی خصوصیات آنزیمی میکروارگانیسمهای تولیدکننده آمینواسید دهیدروژناز از نمونه های خاک ایران - صفحه:94-104

  tick  ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر در بیات شدن - صفحه:105-113

  tick  ارتباط آلودگی باکتریایی آب قنات لقدمه سامان - شهرکرد با برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و یافتن منابع احتمالی آلودگی - صفحه:114-123

  tick  اثر سه بیوساید متفاوت بر تشکیل بیوفیلم توسط Pseudomonas Aeruginosa - صفحه:124-130

  tick  سنجش تولید انتروتوکسینهای حساس و مقاوم به حرارت در سویه های آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas Hydrophila) جداشده از مدفوع - صفحه:131-140

  tick  عملکرد بیورآکتور بستر چکنده برای رنگزدایی ماکسیلون رد توسط Phanerochaete Chrysosporium تثبیت یافته بر سنگ آذرین - صفحه:141-149

  tick  حذف سورفاکتانت و مواد آلی کربنه از فاضلاب شهری با استفاده از سیستم بیولوژیکی هوادهی ممتد با سیکل متناوب - صفحه:150-157

  tick  تشکیل بیوفیلم در طی تولید، عمل آوری و بسته بندی فرآورده های گوشتی - صفحه:159-165

  tick  بررسی تاثیر آمونیاک حاصل از فعالیت اوره آز Helicobacter Pylori در تخریب لایه سلولی - صفحه:167-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved