>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:3


  tick  بررسی تغییرات پروتئینها در مراحل مختلف رویانزائی بدنی از قطعات برگ Hyoscyamus Arachnoideus Pojark - صفحه:369-381

  tick  اثر مقدار و نوع غذای جلبکی بر اندازه بدن و تخم جمعیت روتیفر آب شیرین (Brachionus Calyciflorus) تالاب انزلی - صفحه:382-392

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی زیرواحدهای سنگین گلوتنین ژنوتیپهای بومی و ارقام زراعی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای پروتئینی - صفحه:393-399

  tick  بررسی اثرات Peg بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ - صفحه:400-410

  tick  تاثیر تنش خشکی و هورمونهای گیاهی بر رشد طولی دمگل برنج - صفحه:411-420

  tick  مطالعه اثر متقابل اتیلن و سالیسیلیک اسید بر القاء تنش اکسیداتیو و مکانیسمهای مقاومت به آن در گیاهان کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:421-432

  tick  تاثیر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر یونجه های یکساله، جو، سس و سوروف - صفحه:433-443

  tick  کلونینگ و بیان ژن Vp2 روتاویروس گاوی Rf در دودمان سلولی پستانداران - صفحه:444-455

  tick  بهینه سازی راهبری تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال از طریق جلوگیری از رشد و تکثیر بحرانی باکتری Microthrix Parvicella - صفحه:456-466

  tick  تاثیر Ph و دما بر بیوکنترل Listeria Monocytogenes در محیط شمال شهر اصفهان - صفحه:467-474

  tick  تاثیر درصد وزنی جامد و Ph در بازیابی مس از کانسنگ سولفیدی کم عیار بروش فروشویی میکروبی - صفحه:475-482

  tick  شناسایی، کلون کردن و مطالعه ساختار ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز (Bgnh) جدایه قارچ Trichoderma Virens (10) - صفحه:483-492

  tick  مقایسه کارایی تله های زنده گیر در نمونه برداری جوندگان (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو، استان هرمزگان) - صفحه:493-500

  tick  بررسی وضعیت سیستماتیکی مارهای جعفری (Viperidae: Reptilia) - صفحه:501-507

  tick  مطالعه و اهمیت فون کنه های گیاهان زینتی در محیطهای بسته و آزاد - صفحه:509-526

  tick  بررسی اثر علف کش پاراکوات بر تغییرات هیستولوژیکی بیضه، باروری، روند اسپرماتوژنز و محورهای هورمونی هیپوفیز-گناد در موشهای نژاد Balb/C - صفحه:527-535

  tick  اثر مصرف خوراکی بخش هوائی گیاه والک بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش صحرایی دیابتی - صفحه:536-542

  tick  مقایسه اثر مقادیر مختلف مکمل روی بر رفتار حرکتی در موشهای صحرایی نر جوان - صفحه:543-547
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved