>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:4


  tick  بررسی نواحی غیر رمزکننده ژن فاکتور 8 در مقایسه با نواحی انتخابی از اینترون 1 ژن فاکتور 9 انسانی - صفحه:549-564

  tick  بهینه سازی شرایط باززایی گیاه دارویی Artemisia Annua - صفحه:565-573

  tick  بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (Ihats) در گیاه تراریخت یافته تنباکو (Nicotiana Plumbaginifolia) با ژنهای Nrt2.1 و Nar2 گیاه آرابیدوپسیس - صفحه:573-586

  tick  بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز در عصاره برگ کلزا (Brassica Napus Var. Okapi) - صفحه:587-599

  tick  بررسی اثر ناپلئوسهای آرتمیا ارومیانا (Artemia Urmiana) غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی مقاومت در برابر تنشهای محیطی دما و کمبود اکسیژن در لاروهای قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:600-610

  tick  اثر آرسنیک بر سلولهای خونی موش صحرائی(رات) - صفحه:611-617

  tick  اثرات انجماد بروش شیشه ای شدن بر تحرک، میزان قابلیت بقاء و واکنش آکروزومی خودبخودی اسپرم انسان - صفحه:618-629

  tick  بررسی تاکسونومیک شش گونه از جردهای (Muridae> Rodentia) Meriones ایران - صفحه:630-643

  tick  اثر تجویز محیطی و مرکزی کلرید آلومینیوم روی روند حافظه احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ نژاد Nmri - صفحه:644-657

  tick  بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهیان پرورشی (Huso Huso) در آب لب شور - صفحه:658-666

  tick  اثر برخی فاکتورهای شیمیایی و محیطی بر رویش و رشد لوله گرده در گل اطلسی (Petunia Hybrida Juss.) - صفحه:667-674

  tick  اثر سولفات روی بر آنالیز رشد، عملکرد و میزان پروتئین و روی در دانه ارقام مختلف گندم - صفحه:676-691

  tick  اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:692-702

  tick  بررسی کلادیستی جنس Anabasis (تیره اسفناج) براساس صفات تشریحی و ریختی - صفحه:703-711

  tick  بررسی برخی از عناصر گیاهی خودرو و کاشته شده درون شهری همدان - صفحه:712-722

  tick  ریخت شناسی و تشریح رویان زائی بدنی در میخک (Dianthus Caryophyllus) - صفحه:723-728

  tick  مطالعه مقایسه ای ساختار تشریحی چوب دوکلن موفق صنوبر Populus Deltoids 77/5&69/55 - صفحه:730-736

  tick  مطالعه تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی تاثیر فلز کادمیوم بر گیاه گندمی - صفحه:737-746
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved