>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:3


  tick  بررسی ایمیونوسیتوشیمیائی تغییرات میکروتوبول در سلولهای لوکمی تمایز یافته به وسیله رتینوئیک اسید - صفحه:153-161

  tick  اثر شوک حرارتی بر دودمان سلولی Gh3/B6 - صفحه:162-170

  tick  مطالعه تاثیر ژنوتیپ و نوع ریزنمونه بر روی باززایی نوساقه گیاهچه های کلزا (Brassica Napus L) - صفحه:171-179

  tick  بررسی تولید ترکیبات اندولی و فعالیت نیتروژنازی جدایه های بومی Azospirillum Spp. همیار در نیشکرهای ایران - صفحه:180-189

  tick  بررسی نقش ضد باکتریال اسانس پرتقال بر روی باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری در بیماران مبتلا به ضایعات پوستی - صفحه:190-195

  tick  ارزیابی کارآیی نایسین بر روی باکتری لیستریا منوسیتوژنز جداشده از شیر و مقاوم نسبت به برخی از اسیدهای آلی در پنیر - صفحه:196-205

  tick  اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتی آکسیدانها در نهالهای گوجه فرنگی تحت تنش سرما (Lycopersicum Esculentom L) - صفحه:206-217

  tick  بررسی تنوع گونه های گیاهی ذخیره گاه جنگلی گیسوم تالش در استان گیلان - صفحه:218-229

  tick  اثر فلز روی بر رشد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه نعناع خوراکی (Mentha Spicata L) - صفحه:230-241

  tick  گزارش جدیدی از بررسی تغییرات مورفولوژیک دو گونه Nostoc Ellipsosporum و Nostoc Muscorum در دو محیط کشت AllenS و Benecks در طی سیکل زندگی - صفحه:242-252

  tick  جنبه هائی از زیست شناسی و پرورش سیرفید شته خوار Syrphus Ribesii (Dipter: Syrphidae) L - صفحه:253-261

  tick  بررسی تاثیر انتخاب برخی صفات کمی پیله در سطوح گله دودمان (3p) و همبستگی آن با پارامترهای تولیدمثلی و مقاومت گله های هیبرید (F1) کرم ابریشم نسبت به بیماریها - صفحه:262-268

  tick  تاثیر مقادیر مختلف اکسی توسین به تنهایی و همراه با آگونیست آلفا یک آدرنرژیک بر رفتارهای جنسی موش صحرایی نر بالغ - صفحه:269-277

  tick  بررسی نقش گیرنده های گابا-ب هسته قاعده ای مغز جلویی در یادگیری و حافظه در موشهای نر نژاد ویستار - صفحه:278-287

  tick  مطالعه ترکیب یونی و فشار اسمزی شانه دار دریای خزر (Mnemiopsis Leidyi) در شوریهای مختلف - صفحه:288-296

  tick  شناسایی مولکولی ژن سنتز کننده آنزیم اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون تونسورنس - صفحه:297-301
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved