>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:1


  tick  تنوع زایموگرافی پکتیناز در قارچهای Aspergillus Niger و Aspergillus Flavus - صفحه:5-14

  tick  تعیین گونه های بروسلا در مناطق مرکزی ایران با تکنیک Pcr-Rflp - صفحه:15-21

  tick  بررسی پروفایل پلاسمیدی و تعیین منشاء ژنتیکی مقاومت چندگانه در 10 سویه برگزیده باکتری اشرشیاکلی بیماریزا - صفحه:22-33

  tick  مطالعات ساختار آلفا-1-آنتی تریپسین در حالت طبیعی و پلیمر - صفحه:34-41

  tick  بررسی پارامترهای خاک و عوامل زیستی در ریزوسفر درختان کاج و اقاقیا در پارکهای طالقانی و چیتگر استان تهران - صفحه:42-49

  tick  مطالعه تمایز ژنتیکی در بین نسلهای جمعیتهای راش (Fagus Orientalis Lipsky) جنگلهای خزری - صفحه:50-60

  tick  تشخیص سرولوژیکی و خالص سازی ویروس موزاییک شلغم Tumv از گیاه کلزا - صفحه:61-71

  tick  اثر دارواش (Viscum Album) بر عناصر غذایی پرمصرف N,P, K و Ca در دو گونه ممرز و انجیلی در جنگهای هیرکانی - صفحه:72-79

  tick  پاسخ گیاهان لوبیای میکوریزی و غیرمیکوریزی به تنش شوری - صفحه:80-88

  tick  گزارش جدیدی از روابط بین ماکروالمانهای خاک و پراکنش سیانوباکتریهای هتروسیست دار در شالیزار، گندمزار و جنگل استان گلستان - صفحه:89-98

  tick  تاثیر عصاره برگ گیاه پنج انگشت (Vitex Agnus Castus) بر ترشح هورمون پرولاکتین در موشهای صحرایی (Rat) ماده در دوران باداری - صفحه:99-109

  tick  بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیرخانواده جربیلینه (Gerbilinae Gray, 1825) در ذخیره گاه زیست سپهر گنو ( استان هرمزگان) - صفحه:110-120

  tick  تغییر جنسیت ماهی هامور معمولی Epinephelus Coioides در خلیج فارس - صفحه:121-127

  tick  ساخت اسید اسکوربیک در سه گونه از ماهیان خاویاری (Acipenseriformes) و نقش آن در پارامترهای کمی رشد - صفحه:128-137

  tick  بررسی هتروزیس، ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری خصوصی خصوصیات پیله در پنج گروه بومی و دو نژاد اصلاح شده کرم ابریشم توت - صفحه:138-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved