>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری (Petroselinum Crispum) - صفحه:375-383

  tick  تنوع ایزوزیمی فسفو گلوکز ایزومراز، فسفو گلوکو موتاز، شیکیمات دهیدروژناز و فسفو گلوکونات دهنیدروژناز راش Fagus Orientalis Lipsky در راشستانهای ایران - صفحه:384-397

  tick  تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان - صفحه:398-407

  tick  بررسی سه فاکتور سالیسیلیک اسید، تنش خشکی واتیلن و اثر متقابل آنها بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:408-418

  tick  ارزیابی صفات ریخت شناسی و فنتیک Secale L. ( خانواده Poaceae) در ایران - صفحه:419-433

  tick  تاثیر داروی ضد تومور دانومایسین بر روی پروتئین هیستون H1 با استفاده از روش طیف سنجی - صفحه:434-442

  tick  بررسی اثر غلظت آگار، گلوکز، تعداد باکتری و شرایط مختلف جوی در رشد باکتریها در تثبیت ژل - صفحه:443-450

  tick  بیان ژن، تخلیص و بررسی کاهش لومینسانس لوسیفراز باکتریایی Xenorhabdus Luminescence بر اثر جایگزینی گلوتامات 175 توسط گلایسین در زیر واحد آلفا - صفحه:451-457

  tick  بکارگیری کلبسیلاپنومونیه در تشخیص و تعیین بیوپلی مر پلولان و بهینه سازی فاکتورهای موثر بر فعالیت آن - صفحه:458-463

  tick  مطالعه کنه های اریوفید گردو و دشمنان طبیعی آنها در غرب ایران - صفحه:464-475

  tick  نقش گیرنده های D2 بر اخذ آب، غذا و تغییرات وزن جوجه ها، در کبوتران - صفحه:476-484

  tick  ارزیابی اثرات نیتروفورانها بر دستگاه تولید مثلی رتهای نر بالغ - صفحه:485-491

  tick  بررسی برخی تغییرات سلولهای خونی در ماهیان تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhychus Mykiss) - صفحه:492-495
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved