>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:3


  tick  بررسی فونستیک سوسماران منطقه دامغان - صفحه:235-340

  tick  مطالعه تنوع درون گروهی آناستوموز Ag2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جدا شده از گیاه چمن (Llium Perenne L.) با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرم (Pectic Zymogram) - صفحه:241-250

  tick  تخلیص کوئیتین و آنتی بادی اختصاصی علیه یوبی کوئیتین - صفحه:251-263

  tick  جداسازی ژن تنظیم کننده تولید آنتی بیوتیک استرپتومایسین (Strr) با Pcr - صفحه:264-271

  tick  اثر بتا گلوکان بر تحریک ترشح پرولاکتین و مورفولوژی سلولهای Gh3/B6 - صفحه:272-281

  tick  مطالعه نقش توالی نشانه Hdel در انتهای کربوکسی پروتئینها با استفاده از نشان دار کردن ایمنوسیتوشیمیائی سلولهای تراریخت و وحشی توتون - صفحه:282-289

  tick  بررسی اثرات پاکلوبوترازول بر افزایش مقاومت به سرما در نهالهای گوجه فرنگی (Licoperscium Esculentum L.) - صفحه:290-298

  tick  بررسی کاریولوژیکی برخی از گونه های جنس شبدر (Trifolium Sp.) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران - صفحه:299-313

  tick  بررسی مقایسه ای اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و مقاومت دو رقم حساس و مقاوم نخود نسبت به قارچ Ascochyta Rabiei - صفحه:314-324

  tick  اثر گنادکتومی (برداشتن بیضه ها) و تیمار با تستوتسترون بر روی رفتار ترس در موشهای صحرائی نر - صفحه:341-347

  tick  تهیه کشت خالص آستروسیت نوع I, Ii از کورتکس موش صحرایی نوزاد بدون استفاده از آنزیم و فاکتورهای رشد و چسبندگی - صفحه:348-354

  tick  بررسی مقدماتی واحدهای رویشی پناهگاه حیات وحش قمشلو - صفحه:355-362

  tick  تعیین زمان دو تا شدن (Doubling Time) و رسم منحنی رشد دو گونه Nostoc Muscorum و Nostoc Ellipsosporum با استفاده از تکنیک اندازه گیری کلروفیل در محیط کشت آلن - صفحه:363-367
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved