>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:2


  tick  بررسی اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید برون زا بر ساختار مریستم زایشی، دانه های گرده، صفات ریخت شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:125-135

  tick  اثر کادومیوم بر مقدار رنگریزه های فتوسنتزی، قندها و مالون دآلدئید در گیاه کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:136-145

  tick  بررسی ساپونینهای استخراجی از گیاهچه های چهار رقم یونجه (Medicago Satica L.) و تاثیر تغذیه شته خالدار یونجه (Therioaphis Maculata Buckten) بر روی این ارقام - صفحه:146-156

  tick  اثر حفاظتی کبدی عصاره پلی فنلی خارمریم Silybum Marianum و همیشه بهار Callendula Officinalis در موش صحرایی - صفحه:157-163

  tick  مطالعه زمانی تکوین اسکلت بال و پا در جنین جوجه بکمک تکنیک رنگ آمیزی دو گانه آلیزارین قرمز - آلسین آبی - صفحه:164-179

  tick  بررسی رژیم غذایی گاوماهی شنی خزری (Berg, 1916) Neogobius Fluviatilis Pallasi در جنوب دریای خزر( ساحل نور) - صفحه:180-190

  tick  بررسی رشد لارو و برآورد جمعیت گونه Rana Ridibunda در تالاب انزلی - صفحه:191-202

  tick  خالص سازی آنزیم کیتیناز 42 از گونه Trichoderma Atroviride Ptcc5220 - صفحه:203-214

  tick  بررسی موقعیت پروتئین غیرهیستونی Lmg160 در کروماتین هسته سلول های بافت کبد موش صحرایی - صفحه:215-221

  tick  ارزیابی استیل ترانسفراز مخمر (Ayt1) در سم زدایی توکسین فوزاریومی دی اکسی نیوالنول در گیاهان تراریخت - صفحه:222-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved