>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1391 - دوره:25 - شماره:2


  tick  تولید پروتیین تک یاخته از پساب کارخانجات تولید پودر ماهی با استفاده از کشت جلبک Chlorella Sp.، باکتری Pseudomonas Aeruginosa و مخمر Saccharomyces Cerevisiae - صفحه:158-171

  tick  بررسی اثر آمونیوم بر جذب نیترات از طریق ناقل Ihats در گیاه تراریخت تنباکو Nicotiana Plumbaginifolia Viv. - صفحه:172-182

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (Zea Maize L. ) - صفحه:183-193

  tick  بهینه سازی و خالص سازی هورمون اکسین (اندول-3-استیک اسید) در باکتری ریزوبیوم - صفحه:194-204

  tick  گوگرد‌زدایی زیستی ترکیبات آلی گوگرددار سوختهای فسیلی - صفحه:205-219

  tick  بررسی بیان ژن Suz12 به عنوان مارکری از تغییرات اپی ژنتیکی در بیماران مبتلا به سرطان خون (Cml ) - صفحه:220-229

  tick  تاثیر پلی‌مرفیسم L55m در ژن Pon1 بر ناباروری زنان در جمعیت ایران - صفحه:230-239

  tick  مطالعه فونستیکی جوندگان ( Mammalia: Rodentia ) منطقه شکار ممنوع انجرک در استان کرمان - صفحه:240-251

  tick  تاثیر تنش خشکی اعمال شده توسط Peg6000 بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوانه زنی بذور گلرنگ (Carthamus Tinctorius) به منظور گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی - صفحه:252-263

  tick  بررسی فراوانی طولی، رابطه طول – وزن و زیست توده میگوی سفید (Metapenaeus Affinis) در خوریات ماهشهر - صفحه:264-275

  tick  اثرات عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده (Physalis Alkekengi ) بر تولید مثل و جنین در موش صحرایی نژاد ویستار - صفحه:276-285

  tick  ارزیابی تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی کپور پرورشی (Cyprinus Carpio) - صفحه:286-294

  tick  بررسی مقایسه‌ای مقدار رنگیزه‌‌‌ها، درصد خندانی و وزن خشک مغز در دو رقم پسته (Pistacia Vera L.) طی نمو میوه - صفحه:295-302

  tick  بررسی اثر متغیرهای مرفولوژیکی درختان بنه (Pistacia Atlantica) بر میزان صمغ و بذر تولیدی ﺁنها - صفحه:303-315

  tick  بررسی جمعیت فیتوپلانکتونی و شاخصهای جمعیتی در دریاچه سد ارس - صفحه:316-328
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved