>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1392 - دوره:26 - شماره:1


  tick  مطالعه مقایسه ای اربیتال های مولکولی B-Dna و Z-Dna با استفاده از روش تابع نمای دانسیته (Dft) - صفحه:1-17

  tick  تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Fusarium Oxysporum F.Sp. Melonis در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی Aflp - صفحه:18-27

  tick  انتقال ژن بتا 1و3 گلوکاناز (Bgni) از Trichoderma Virens به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotinia Sclerotiorum - صفحه:28-40

  tick  بررسی الگوی الکتروفورزی، فعالیت آنزیمهای ریبونوکلیازی و مطالعه ژن ریبونوکلیاز S در خامه‌های خود و دگرتلقیح رقمهای زراعی ''Bravo Cool Water Mix'' و''Bravo Purple Star'' گیاه اطلسی - صفحه:41-51

  tick  همسانه‏سازی و بیان Scfv از یک آنتی‏بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی - صفحه:52-60

  tick  بررسی شرایط اکسیدی ایجاد شده در باکتری گرمادوست Thermus Gh5 بعد از شوک سرمایی - صفحه:61-69

  tick  تاثیر اکتومیکوریز و زیادی منیزیم بر غلظت چند عنصر غذایی(کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و آهن، سدیم، روی، مس، منگنز) پسته رقم فندقی - صفحه:70-81

  tick  اثر Aba روی رنگدانه ها و دلتا 9- تتراهیدروکانابینول گیاه شاهدانه Sativa) (Cannabis در مرحله گلدهی - صفحه:82-89

  tick  اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول گیاهچه های کلزا (Brassica Napus) - صفحه:90-98

  tick  اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نوع کلات آهن بر پرآوری و ریشه زایی درون شیشه ای سه رقم گل سرخ شاخه بریده L.) (Rosa Hybrida - صفحه:99-110

  tick  روند تغییرات نسبتهای یونی مایع منی تحت تاثیر مکان مهاجرت مولدین ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum Kamensky 1901) - صفحه:111-118

  tick  بررسی و تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت آرتمیای بکرزای دریاچه اینچه با استفاده از روش Pcr-Rflp - صفحه:119-127

  tick  اثرات مرکزی نوسی استاتین بر مصرف خوراک و فعالیت حرکتی مرغان گوشتی - صفحه:128-135

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی - صفحه:136-144

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ (Carthamus Tinctorius) در پیشگیری از دیابت قندی نوع اول در رتهای نر بالغ - صفحه:145-153
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved