>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1391 - دوره:25 - شماره:4


  tick  بررسی بیان گیرنده های نوروتنسین در رده های سلولی سرطان تخمدان - صفحه:474-483

  tick  تاثیر متابولیت هایLactobacillus Rhamnosus Gg بر روی رده سلول سرطانی Cacoii - صفحه:484-492

  tick  بهینه سازی تولید پروتوپلاست از قارچ بیماریزای گیاهی Fusarium Garminearum به منظور تراریختی آن - صفحه:493-500

  tick  بررسی و بهینه سازی تولید آنزیمهای آمیلولیتیک توسط قارچ Trichoderma Longibrachiatum با استفاده از روش آماری تاگوچی - صفحه:501-508

  tick  بررسی دمای آستانه و نیاز حرارتی رشد و نمو سنک Anthocoris Nemoralis Fabricius شکارگر پسیل گلابی - صفحه:509-516

  tick  بررسی تنوع و تمایز ریخت سنجی سیاه ماهی Capoeta Capoeta Gracilis در رودخانه تجن ساری - صفحه:517-535

  tick  اثر رنگ نور و موسیقی بر کورتیزول و گلوکز خون به عنوان شاخصهای استرس در ماهی قرمز (Carassius Auratus) - صفحه:536-547

  tick  تنوع ریزماهواره ای و ساختار ژنتیک جمعیت ماهی سفید Rutilus Frisii Kutum در سواحل استان مازندران - صفحه:548-558

  tick  تاثیر هوادهی و زیولیت کلینوپتیلولیت برکیفیت آب مورد استفاده در پرورش ماهی با تاکید برجذب آمونیاک - صفحه:559-566

  tick  بررسی تاثیر باکتریهای Bacillus Subtilis و B. Licheniformis به عنوان باکتریهای پروبیوتیکی و ترکیب آهن فروسولفات بر برخی فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلا Oncorhynchus Mykiss طی دوره انکوباسیون - صفحه:567-577

  tick  مقایسه برخی خصوصیات زیستی گونه غیر بومی گامبوزیا Gambusia Holbrooki, در قنات بابا شیخ خلیل و چشمه قمپ آتشکده شهرستان فسا - صفحه:578-588

  tick  نقش توقف فعالیت آنزیم استیل‌کوآ کربوکسیلاز بر رشد و سیستم آنتی اکسیدانتی در گیاه گندم - صفحه:589-598

  tick  نقش آسکوربیک اسید در کنترل پراکسیده شدن لیپیدها و به تاخیر انداختن پیری در گلهای بریده رز رقم «رویال کلاس» - صفحه:599-605

  tick  بررسی اثر محلول پاشی اسید آمینه های آزاد بر برخی ویژگیهای کیفی و کمی پسته (Pistachia Vera L.) رقم فندقی - صفحه:606-617

  tick  بررسی و مقایسه هومولوژی ژنومی سه رقم گندم ایرانی با جو معمولی توسط روش دورگ گیری ژنومی در محل (Gish) - صفحه:618-627
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved