>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1391 - دوره:25 - شماره:1


  tick  بررسی نوسانات فصلی فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لارک در خلیج فارس - صفحه:1-6

  tick  معرفی فهرست، شکل زیستی و گونه‌های در معرض خطر منطقه شکار ممنوع کرکس - صفحه:7-20

  tick  بررسی فلور، پراکنش جغرافیایی و ساختار اکولوژیکی ذخیره گاه جنگلی گیسوم تالش - صفحه:21-31

  tick  بررسی اثر برخی عوامل شیمیایی بر پایداری آنتوسیانینهای استخراج شده از میوه شاه توت (Morus Nigra) - صفحه:32-43

  tick  اثر تزریق دو طرفه داخل هیپوکامپی (Ca1) فسفاتیدیل کولین بر یادگیری فضایی موشهای صحرایی نر بالغ - صفحه:44-54

  tick  مطالعه زیست شناسی تولید مثل در قورباغه جنگلی Rana Macrocnemis Pesudodalmatina در استان گلستان (مینودشت) - صفحه:55-63

  tick  مطالعه تاثیر دما بر پوست اندازی و تلفات خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus Leptodactylus ) - صفحه:64-73

  tick  لیمنولوژی دریاچه الیگو- مزوتروف تهم دراستان زنجان - صفحه:74-89

  tick  تعیین زمان بلوغ جنسی گونه‎ Melanostomus Neogobius از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان - صفحه:90-96

  tick  مطالعه تنوع وراثتی و همبستگی صفات مهم زراعی در برخی ارقام برنج (Oryza Sativa) در ایران - صفحه:97-110

  tick  القا سنتز محافظت کننده نورونی Btgf در آستروسیتها با مهار اختصاصی آنزیم گلیکوژن سنتاز کیناز( (Gsk3b - صفحه:111-119

  tick  باززایی با فراوانی بالا ازقطعات جداکشت میانگره، برگ و ریزغده گیاه سیب زمینی (Solanum Tuberosum L.) - صفحه:120-129

  tick  استخراج روی از خاکهای سولفیدی کم عیار بوسیله Acidithiobacillus Ferrooxidans - صفحه:130-138

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه خزرRutilus Rutilus Caspicus در مناطق قره سو و گمیشان به روش مایکروستلایت - صفحه:139-147

  tick  تعیین شرایط بهینه رشد هالوآرکولای جدا شده از دریاچه ارومیه (درجه حرارت، نوع محیط کشت، مقدار Ph، درصد Nacl) با استفاده از روش تاگوچی - صفحه:148-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved