>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:5


  tick  کلونینگ شکل جدیدی از فعال کننده پلاسمینوژن انسانی نوترکیب در سیستم یوکاریوتیک - صفحه:632-639

  tick  کلونینگ و بیان ترشحی ژن لیپاز (Btl2) باسیلوس ترموکاتنولاتوس در پیکیا پاستوریس با استفاده از توالیهای نشانه طبیعی و آلفا فاکتور مخمری - صفحه:640-647

  tick  اثرات دما بر رشد، بازماندگی و بعضی فاکتورهای خونی در ماهی گورامی عظیم الجثه (Osphronemus Goramy Lacepede, 1801) - صفحه:648-654

  tick  بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت زادآوری سسک تالابی بزرگ Acrocephalus Arundinaceus در آب بندان دایمی زرین کلای استان مازندران - صفحه:655-668

  tick  قابلیت سازگاری لارو های 20 روزه تاسماهی ایرانی((Acipenser Persicus در شوریهای مختلف - صفحه:669-678

  tick  اثر عصاره دانه های هویج(Daucus Carota) بر سطح سرمی گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتیینها در موشهای صحرایی نر دیابتی نوع I - صفحه:679-687

  tick  بررسی میزان تولید رویان در 4 نژاد موش آزمایشگاهی در پاسخ به هورمونهای گونادوتروپین - صفحه:688-693

  tick  نقش پیش گیرانه و درمانی سیر (Allium Sativum) در آسیبهای بافتی کلیه ناشی از دیابت ملیتوس در موشهای صحرایی - صفحه:694-706

  tick  روند پراکنش و تعیین تنوع جمعیت مژه داران پلانکتونیک (Planktonic Ciliates) در آبهای ایرانی دریای عمان در قبل و بعد از مانسون - صفحه:707-716

  tick  بررسی جنس (Muridae, Rodentia) Rattus ایران بر اساس مطالعات کروموزومی، ریخت سنجی و ریخت شناسی - صفحه:717-727

  tick  اثر تنش آبی بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج حلب و کاج بروسیا - صفحه:728-736

  tick  تاثیر شوری بر اتیوپلاست و غشاهای داخلی آن - صفحه:737-751

  tick  تمایز ژنتیکی در میان گروههای درختان بدفرم و خوش‌فرم راش شرقی (Fagus Orientalis Lipsky) - صفحه:752-765

  tick  تنوع زیستی گونه های چوبی و علفی در رابطه با عوامل محیطی در جنگلهای پایین بند شرق نوشهر - صفحه:766-777

  tick  استفاده از چند تنظیم کننده رشد در یافتن موتان موثر بر سنتز جیبرلین در آرابیدوپسیس (Arabidopsis Thaliana) - صفحه:778-788
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved