>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:6


  tick  بررسی اثرات رقم، پیش تیمار و محیط کشت القاء رویان زایی در کشت میکروسپورهای جدا شده گندم هگزاپلوئید - صفحه:789-799

  tick  اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع فلور چوبی رویشگاه ارس کوههای هزار مسجد - صفحه:800-808

  tick  اثرات افزایشی تیمارهای مکانیکی و شیمیایی برجوانه زنی بذر گونه ای تاتوره (Datura Stramonium L.) - صفحه:809-817

  tick  اسپکتروفلومتری روشی برای سنجش کارآیی بیوسایدهای متداول در کنترل قارچهای مخرب در آثار و بناهای تاریخی - صفحه:818-825

  tick  بررسی اثر گلوکوزینولات در اکوتیپهای گیاه رشادی Arabidopsis (L.) Heynh Thaliana بر رشد آفت چند میزبانه پروانه برگ خوار چغندرقند (Spodoptera Exigua) - صفحه:826-832

  tick  مقایسه اثر پیش تیمار سدیم نیترو پروساید و آرژینین بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی(Lycopersicun Esculentum) تحت تنش کم آبی - صفحه:833-847

  tick  اثرات کاربرد متقابل اسپرمیدین و تنش شوری در گیاه فلفل - صفحه:848-857

  tick  تاثیر سمیت کادمیوم بر رشد، قندهای محلول، رنگیزه های فتوسنتزی و برخی آنزیمها در گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) - صفحه:858-867

  tick  بررسی میزان تنوع در چهار رقم زیتون ایرانی بامطالعه صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی Rapd - صفحه:868-879

  tick  طراحی و ساخت سازه های بیانی گیاهی جهت انتقال ژنهای Bgn و 13.1 Chit قارچ تریکودرما به صورت منفرد و توام - صفحه:880-894

  tick  تشخیص همزمان ژن Caga و آللهای ژن Vaca باکتری هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به التهابات دستگاه گوارشی با روش Multiplex Pcr - صفحه:895-903

  tick  تاثیر پیشگیرانه و درمانی افشره سیر (Allium Sativum) بر تغییرات بافتی پروستات در اثر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی - صفحه:904-914

  tick  مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی دهان گرد دریای خزر Caspiomyzon Wagneri - صفحه:915-924

  tick  مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست معمولی و ورمی کمپوست (Vermicompost) - صفحه:925-934

  tick  بررسی تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) با استفاده از نشانگر مولکولی (Amplified Fragment Length Polymorphism) Aflp - صفحه:935-942
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved