>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:4


  tick  تاثیر ژنوتیپهای رسپتورهای شبه ایمونوگلبولینی مادری وHla-C والدینی در ابتلا به سقط مکرر - صفحه:477-486

  tick  بررسی اثر پلی مورفیسم در اگزون 2 ژن Bmp15 روی دوقلوزایی و صفات وزنی در گوسفند سنجابی - صفحه:487-493

  tick  بهینه سازی شرایط رشد باکتریهای افزایش دهنده رشد گیاه کود زیستی فسفاته بارور 2 - صفحه:494-507

  tick  بررسی اثرات تغذیه با Artemia Urmiana غنی شده با ارگوسان بر رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر استرس حرارتی در لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser Persicus) - صفحه:507-516

  tick  بررسی شاخصهای رشد ماهیان تمام ماده و مخلوط نر و ماده دیپلویید و تریپلویید قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss در سال دوم پرورش - صفحه:517-527

  tick  بررسی و اندازه گیری اسیدهای چرب غیر اشباع (Epa, Dha) و امگا6 در گوشت سه نوع ماهی پرورشی کپور، فیتوفاک وقزل آلا - صفحه:528-538

  tick  تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخصهای رشد، میزان بازماندگی، غذا گیری و پارامترهای خونی در بچه ماهیان سفید ((Rutilus Frisii Kutum Kamensky, 1901 - صفحه:539-548

  tick  رشد و تولید در سیکلوپویید پاروپای Microcyclops Varicans - صفحه:549-557

  tick  بررسی تغییرات فصلی جمعیت گاماروس آکی کودا (Gammarus Aequicauda) در خلیج میانکاله - صفحه:558-565

  tick  نقش عوامل مختلف موثر بر زادآوری در محدود شدن جمعیت گیاه Atraphaxis Suaedifolia گونه بومی و نادر شمال غرب ایران - صفحه:566-578

  tick  وضعیت زادآوری طبیعی بلوط ایرانی در بین گروههای بوم شناختی در ناحیه رویشی کردو- زاگرس - صفحه:578-592

  tick  تاثیراندازه حفرات جنگلی بر روی تنوع زیستی گونه های گیاهی در توده های بلوط- ممرزستان در جنگل خانیکان چالوس - صفحه:593-604

  tick  تاثیر تاریخ کاشت، تناوب آبیاری و وجین بر رشد ارتفاعی و قطری، طول ریشه و درصد زنده مانی نهالهای سرونقره‌ای در نهالستان - صفحه:605-613

  tick  مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاریهای صنوبر دلتوییدس (Populus Deltoides Marsh.) و پلت (Acer Velutinum Boiss. ) دلاک خیل مازندران - صفحه:614-621

  tick  تعیین شاخصهای زیستی زیوپلانکتونی در اعماق مختلف و طی ساعات متفاوت شبانه روز در آبهای ساحلی بندر انزلی - صفحه:623-631
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved