>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1383 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی تولید و تعیین برخی ویژگیهای آنزیم پروتئیناز آسپارتیک (رنت) از سویه های زیگومیست بومی - صفحه:1-10

  tick  اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئینها و میزان پروتئینهای محلول جوانه های برنج در شرایط شوری - صفحه:11-23

  tick  مطالعه چند شکلی(پلی مورفیسم)پروتئینهای ذخیره ای بذر 48 رقم انگور(Vitid Vinifera L.)استان آذربایجان غربی و طبقه بندی آنها با استفاده از تجزیه خوشه ای - صفحه:24-33

  tick  بررسی اثرات تنش شوری روی سیستم تثبیت ازت آگروباکتریوم تومافاشینس در دو رقم یونجه بمی و آمریکایی(Medicago Sativa L.) - صفحه:34-48

  tick  مطالعه دانه گرده در گونه هایی از جنس Ephrdra L .در ایران - صفحه:49-58

  tick  گزارش 4 گونه از آسکومیست ها در ایران - صفحه:59-69

  tick  بررسی حضور قارچهای میکوریزی - آرباسکولی (Amf) در ریزوسفر Artemisia Sieberiجمع آوری شده از منطقه خارتوران - استان سمنان با توجه به خواص فیزیکی - شیمیایی خاک و گونه های مجاور - صفحه:70-79

  tick  گزارش جهش جدیدی از ژن آلفا - ال - ایدورونیداز (Idua)در یک خانواده ایرانی مبتلا به سندرم هورلر(موکوپلی ساکاریدوز تیپ I) - صفحه:80-88

  tick  بررسی شرایط تولید آنزیم و تکثیر ژن بتاگلوکوزیداز در جدایه های مختلف قارچAspergillus Sp. - صفحه:89-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved